TestDaF Teilnehmende

TestDaF-нива

Описание на нивата на езиковите умения в елементите на изпита TestDaF

Четене

TestDaF-ниво 5 (TDN* 5) Мога да разбирам сложни в езиково, съдържателно и структурно отношение текстове, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, на конкретните, както и на скритите информации в него. 

TestDaF-ниво 4 (TDN 4) Мога да разбирам текстове с общоезикова структура, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на конкретните информации в него. 

TestDaF-ниво 3 (TDN 3) Мога да разбирам текстове, които са характерни за академичното ежедневие. Имам умения за разбиране на текста като цяло и на конкретните информации в него. Разбирам частично текстове с научна тематика извън моята специалност.

Слушане

TestDaF-ниво 5 (TDN 5) Мога да разбирам сложни в езиково, съдържателно и структурно отношение текстове, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на конкретните информации в него. 

TestDaF-ниво 4 (TDN 4) Мога да разбирам текстове с общоезикова структура, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на основните идеи в текста. 

TestDaF-ниво 3 (TDN 3) Мога да разбирам текстове, които са характерни за академичното ежедневие. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на основните идеи в него. Разбирам частично текстове с научна тематика извън моята специалност. 

Писане

TestDaF-ниво 5 (TDN 5) Мога да формулирам добре свързани и ясно структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването), както и текстове с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план - конспект). Подбирам езиковите си средства диференцирано и в съответствие с комуникативната ситуация. 

TestDaF-ниво 4 (TDN 4) Мога да формулирам до голяма степен добре свързани и ясно структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването), както и текстове с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план - конспект). Подбирам езиковите си средства в значителна степен в съответствие с комуникативната ситуация. Езиковите грешки не пречат на разбирането на написания текст. 

TestDaF-ниво 3 (TDN 3) Мога да формулирам до голяма степен разбираеми и структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването); изказът ми в текстовете с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план - конспект) е непретенциозен, езиковите и структурните грешки могат да затруднят разбирането. 

Говорене

TestDaF-ниво 5 (TDN 5) Мога да се изразявам във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), както и в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено - политически дискусии). Подбирам езиковите си средства диференцирано и в съответствие с комуникативната ситуация. 

TestDaF-ниво 4 (TDN 4) Мога да се изразявам във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), както и в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено - политически дискусии). Подбирам езиковите си средства до голяма степен в съответствие с комуникативната ситуация; езиковите ми грешки не затрудняват комуникацията. 

TestDaF-ниво 3 (TDN 3) Мога да се изразявам сравнително добре във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), макар че разбирането е затруднено поради наличието на езикови грешки; Мога да реализирам отчасти комуникативното си намерение в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено - политически дискусии).

 


*TestDaF-Niveaus (TDN)